Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Miroslav Minárik – Miucode, Piešťanská 387/72, 92 221 Moravany nad Váhom, IČO: 50993917 , (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

2. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je Návštevník stránky alebo Používateľ služby, pretože jeho osobné údaje spoločnosť Miroslav Minárik – Miucode, Piešťanská 387/72, 92 221 Moravany nad Váhom, IČO: 50993917, spracúva.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sú akékoľvek údaje, na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná. Rozsah osobných údajov, ktoré spoločnosť Miroslav Minárik – Miucode, Piešťanská 387/72, 92 221 Moravany nad Váhom, IČO: 50993917, spracúva, závisí od účelu, pre ktorý sú tieto osobné údaje spracúvané. Nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov, ktoré sú obzvlášť citlivé (údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod (nie je možné teda spracovávať národnosť, údaje odhaľujúce politické názory, údaje odhaľujúce náboženskú vieru alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch / len za účelom plnenia zákonných povinností podľa Zákonníka práce, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia a údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie).

4. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Návštevník stránky alebo Používateľ služby poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi, predovšetkým Kontaktné údaje (Meno, Priezvisko, e-mail). Návštevník stránky alebo Používateľ služby poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s ním a za účelom riadneho využívania služby Prevádzkovateľa. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ nemôže riadne poskytnúť službu alebo plniť predzmluvné vzťahy a/alebo zmluvu s Návštevníkom stránky alebo Používateľom služby a preto ju nebude možné ani uzavrieť alebo poskytnúť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je komunikácia s Návštevníkom stránky alebo Používateľom služby, identifikácia Návštevníka stránky alebo Používateľa služby, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. 

5. Zdroje osobných údajov

Návštevník stránky alebo Používateľ služby prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov prostredníctvom webovej stránky. Návštevník stránky alebo Používateľ služby môže zaškrtnutím príslušného políčka vyjadriť svoj súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa.

6. Doba uchovávania údajov

Návštevník stránky alebo Používateľ služby udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas:

– po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Návštevníkom stránky alebo Používateľom služby

– po dobu nevyhnutne nutnú pre plnenie služieb

– na dobu neurčitú alebo do odvolania písomnou formou.

7. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Návštevník stránky alebo Používateľ služby odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Návštevníka stránky alebo Používateľa služby stránky Prevádzkovateľovi.

8. Príjemcovia osobných údajov

Miroslav Minárik – Miucode, Piešťanská 387/72, 92 221 Moravany nad Váhom, IČO: 50993917, spracúva osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. 

9. Spôsob spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje elektronicky.


10. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel spracovania osobných údajov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje tretích strán, získané prostredníctvom vzťahov s Návštevníkom stránky alebo Používateľa služby spadajú rovnako pod tieto pravidlá ochrany osobných údajov a sú použité výlučne za účelom poskytnutia služby.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie zásad ochrany osobných údajov tretích strán spôsobené Návštevníkom stránky alebo Používateľa služby.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčastňujúce na plnení služby Prevádzkovateľa.


11. Záverečné ustanovenia

Návštevník stránky alebo Používateľ služby svojou registráciou potvrdzuje, že vyššie uvedené súhlasy poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a je oprávnený ich kedykoľvek odvolať písomnou formou. Ako Návštevník stránky alebo Používateľ služby svojou registráciou prehlasuje, že bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich webových stránkach.

Tieto pravidlá boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní.


 Tieto pravidlá naberajú platnosť dňom 01.05.2022.